Annuleringsfonds

1. Waarom deelnemen aan het annuleringsfonds?

 

Natuurlijk gaat u er niet vanuit dat uw vakantie in het water valt door bijvoorbeeld ziekte van uzelf of één van uw familieleden. Door deel te nemen aan het annuleringsfonds voorkomt u de dubbele pech dat uw vakantie niet doorgaat en dat u er toch voor moet betalen. Omdat u het verschuldigde deelnamebedrag gelijktijdig met de overeenkomst betaalt, bespaart u zich extra moeite en kosten. Om deel te nemen hoeft U verder geen papieren in te vullen of aparte betalingen te doen. Kortom, het annuleringsfonds is gemakkelijk, eenvoudig en voordelig.

 

2. Hoe kan ik deelnemen en wat kost het?

 

Bij reservering geeft u aan dat u wilt deelnemen. U geeft daarmee tevens aan dat u deze voorwaarden gelezen heeft en ermee akkoord gaat. Over het volledige bedrag van de huursom betaalt u 7% deelnamekosten. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een huursom van

€ 300,00 slechts € 21,00 kosten. Omdat deze kosten apart op uw factuur omschreven staan, is dat tevens uw bewijs van deelname. Het deelnamebedrag voldoet u met de huursom.

Deelname aan het annuleringsfonds kan uitsluitend worden ingewilligd indien de deelname direct bij de reservering is aangegaan.

 

3. In welke gevallen kan ik een beroep doen op het annuleringsfonds?

 

U kunt pas een beroep doen op het annuleringsfonds nadat Schoonzicht Holiday het deelnamebedrag ontvangen heeft en wanneer zich omstandigheden, zoals hieronder aangegeven, zich voordoen.

Bij overlijden, plotseling opgetreden ernstige ziekte of ernstig ongeval van uzelf, uw partner, uw kind, ouders, schoonouders, broer, zus, zwager, schoonzus, kleinkinderen of personen die samen met u op vakantie zouden gaan of zijn in dezelfde accommodatie.

Een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of een bij u inwonend kind onverwacht kan ondergaan

Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door het annuleringsfonds.

Om een aanspraak te laten gelden voor een vergoeding uit het annuleringsfonds op basis van deelname aan dit fonds dient in alle gevallen een medische verklaring te worden verstrekt aangaande de ziekte c.q. overlijden.

 

4. Welke uitsluitingen zijn er?

 

U of uw belanghebbende komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het annuleringsfonds als:

Er een onware opgave gedaan is en / of een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is.Een claim het gevolg is van een gebeurtenis die (in)direct verband houdt met: - molest: waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. -atoomkernreactie: waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt.

Schoonzicht Holiday heeft het recht om in speciale gevallen het recht op deelname aan het annuleringsfonds te weigeren.

 

5. Wat moet ik doen als ik in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het annuleringsfonds?

 

U geeft onmiddellijk na een gebeurtenis, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, aan Schoonzicht Holiday door dat u annuleert.

Mondelinge meldingen dienen altijd te worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

U dient de omstandigheden die leiden tot een verzoek voor een bijdrage uit het annuleringsfonds aan te tonen.

Na de einddatum van het verblijf kan geen beroep meer worden gedaan op het annuleringsfonds.

 

6. Hoe groot is het bedrag dat ik ontvang en hoe lang duurt het voordat ik het geld terug krijg?

 

Indien de door u geplande vakantie niet kan doorgaan, of moet worden afgebroken door een van de aangegeven omstandigheden / oorzaken, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen (minus kosten annuleringsfonds en reserveringskosten).

De bijdrage uit het annuleringsfonds kan nooit meer bedragen dan wat u betaald heeft aan Schoonzicht Holiday.

Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn hoort u binnen een week na ontvangst van uw schriftelijke bevestiging van annulering of uw beroep op het annuleringsfonds gegrond verklaard is. U verneemt dan ook voor welk bedrag uit het annuleringsfonds u in aanmerking komt. Binnen zes weken wordt er uitbetaald op uw bank- of girorekening, mits dit bekend is bij ons.