m Mijn Omgeving
Persons 0
Toepassen
1. Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (wijzigingen in de) overeenkomsten welke Digizijn ICT & Web (verder te noemen ‘Digizijn’) met de Opdrachtgever is aangegaan, inclusief de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en opdrachtbevestigingen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

1.3 De Algemene Voorwaarden kunnen door Digizijn te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door Digizijn te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Digizijn nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

1.5 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Digizijn schriftelijk akkoord zijn bevonden.

1.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op eventueel in de toekomst tussen Digizijn en de Opdrachtgever nieuw te sluiten overeenkomsten.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Digizijn en de Opdrachtgever, conform bepaling – zie 1.1 –. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde:
De Overeenkomst;
De Bijlagen;
De Algemene Voorwaarden.
2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Digizijn zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig vanaf offertedatum of bij het ontbreken daarvan de datum van de aanbiedingsbrief van de offerte.

2.2 Digizijn is pas gebonden indien en zodra zij de opdracht, order of aanvraag betreffende het leveren van een Product en/of Dienst schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Digizijn behoudt zich het recht voor om de opdracht ter zake het leveren van een Product en/of Dienst te weigeren. Digizijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige kosten, directe of indirecte schade die uit een dergelijke weigering voortvloeien.

2.3 Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Digizijn dienen binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Digizijn te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de afspraken tussen Partijen juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Digizijn alleen indien Digizijn dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.
3. Levering
3.1 Opgaven van leveringstijden in aanbiedingen, bevestigingen of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn voor Digizijn niet bindend. Digizijn heeft alleen een inspanningsverplichting.

3.2 Digizijn zal de Opdrachtgever telefonisch of per e-mail benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van de producten en de eventuele installatie ervan.

3.3 Producten en transport van producten zijn voor risico van Digizijn, totdat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een door deze ingeschakelde derde zijn overgegaan.

3.4 Opdrachtgever zal, indien van toepassing, een geschikte ruimte voor installatie ter beschikking stellen, in overeenstemming met de aanwijzingen van Opdrachtgever. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt montage en installatie voor rekening van Opdrachtgever.
4. Aanduidingen, informatie en capaciteit
4.1 Alle opgaven door Digizijn van capaciteit, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Producten en/of Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Digizijn verleent ter zake geen garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Digizijn, is Digizijn niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Digizijn tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Digizijn.

4.2 Digizijn is niet gebonden door beschrijvingen, reclamemateriaal en/of op haar website weergegeven informatie en aanbiedingen.

4.3 Digizijn behoudt zich het recht voor om eigenschappen van haar Producten en/of Diensten te wijzigen onder de voorwaarde dat er dientengevolge geen kwaliteitsverlies voor de Opdrachtgever zal zijn.
5. Prijzen, kosten, inschakeling derden en inwinnen informatie
5.1 Door Digizijn opgegeven en met Digizijn overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

5.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Digizijn gerechtigd de prijzen voor haar Producten en/of Diensten dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Digizijn behoudt zich , in aanvulling op voornoemde bepaling, het recht voor tarieven te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Digizijn binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht.

5.4 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Digizijn daartoe aanleiding geeft, kan Digizijn nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Digizijn de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

5.5 Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven, tenzij anders overeengekomen. Indien door Digizijn, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld voor de aan Opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
6. Dienstverlening en installatie
6.1 Dienstverlening door Digizijn omvat de in de overeenkomst beschreven Diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Digizijn en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Digizijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Digizijn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Digizijn zijn verstrekt, heeft Digizijn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3 De Opdrachtgever verleent (de medewerkers van) Digizijn toegang tot haar organisatie indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.

6.4 Opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijnen. In geval van dreigende overschrijding van een termijn, zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Digizijn op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Digizijn de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst..

6.5 Wanneer Digizijn de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Digizijn aanvaardt geen (hoofdelijke) aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

6.6 De producten worden door Digizijn of een door haar ingeschakelde derde geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van de producten door Opdrachtgever wordt uitgevoerd.

6.7 De Opdrachtgever is jegens Digizijn verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het tijdig installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van de producten door Digizijn. Indien hierin vertraging ontstaat dient Opdrachtgever Digizijn tijdig in kennis te stellen.

6.8 Opdrachtgever verleent het personeel van Digizijn of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats van installatie waar de producten geïnstalleerd dienen te worden, zodat Digizijn de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Digizijn dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Digizijn dit tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld.

6.9 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.10 Opdrachtgever draagt tevens het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
7. Betaling
7.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de betalingstermijn van door Digizijn verzonden facturen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

7.2 Wanneer de voornoemde betalingstermijn wordt overschreden, is Digizijn gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke (handels)rente aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-. Indien Digizijn kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.

7.4 Digizijn is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie betaling van een factuur uitblijft.
7.5 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Digizijn is ontvangen.

7.6 Eventuele gerechtelijke kosten en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan Digizijn komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7.7 Betaling door de Opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

7.8 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum.
8. Eigendom, intellectuele eigendom
8.1 De eigendom van geleverde producten wordt door Digizijn voorbehouden tot op het moment dat Opdrachtgever hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van deze overeenkomst aan Digizijn heeft betaald. Tot dat ogenblik is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten te vervreemden, te bezwaren of in pand over te dragen / te geven.

8.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de overeenkomst in geen enkel geval in de gehele of gedeeltelijke overdracht van auteursrechten of rechten van industriële eigendom.
9. Garantie
9.1 Op apparatuur wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in het bij de betreffende apparatuur gevoegde garantie- en servicecertificaat. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering, of, indien de apparatuur door Digizijn geïnstalleerd wordt, op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.

9.2 De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangen- zulks ter keuze van Digizijn- van apparatuur of onderdelen die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen tengevolge van materiaal- en/ of fabricagefouten. Apparatuur of onderdelen die ingevolge garantie zijn vervangen, worden daardoor eigendom van Digizijn. Indien Digizijn van oordeel is dat een defect buiten de garantiebepalingen valt, worden de reparatiekosten of vervangingskosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.3 Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Digizijn. Daarvoor in aanmerking komende apparatuur dient franco aan Digizijn ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van Opdrachtgever, worden reiskosten en arbeid in rekening gebracht.

9.4 De garantieverplichting van Digizijn vervalt indien de apparatuur door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de apparatuur voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of, naar oordeel van Digizijn, onoordeelkundig is behandeld, ingeval van storingen door van buiten komende onheil alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Opdrachtgever van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

9.5 Iedere andere garantie, zoals geschiktheid voor de door Opdrachtgever gewenste toepassing of dat de apparatuur geheel foutloos en zonder onderbreking zal functioneren, en iedere andere herstel- of terugnemingsplicht zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst zal Digizijn nimmer gehouden zijn behoudens voor zover aansprakelijkheid volgt uit bepaalde in artikel 10 (Aansprakelijkheid) van deze voorwaarden.
10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Digizijn is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Digizijn in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

10.2 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Digizijn aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Digizijn beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.

10.3 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Digizijn of haar ondergeschikten.

10.4 Digizijn is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

10.5 Aansprakelijkheid van Digizijn wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Digizijn onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever Digizijn een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Digizijn ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Digizijn in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Digizijn meldt.

10.7 De Opdrachtgever vrijwaart Digizijn tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Digizijn zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Opdrachtgever van de door Digizijn geleverde Producten en/of Dienst(en) is gemaakt.

10.8 De Opdrachtgever vrijwaart Digizijn voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever.
11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: feiten en omstandigheden die de (ongestoorde) nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Digizijn zijn toe te rekenen of binnen de risicosfeer van Digizijn vallen.

11.2 Indien Digizijn door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

11.3 Indien sprake is van een overmacht situatie is Digizijn bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmacht situatie langer dan vier (4) weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

11.4 Indien Digizijn bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel van haar Producten en/of Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
12. Ontbinding
12.1 Indien Opdrachtgever enige, ingevolge een met Digizijn gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, dan wel in geval faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever mocht worden aangevraagd of uitgesproken, of tot stillegging of liquidatie van Opdrachtgevers bedrijf mocht worden besloten, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Digizijn het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke stelling of rechtelijke tussenkomst nodig is, de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met bepaling in het laatste geval van de voor het in stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, zulks ter keuze van Digizijn, zonder dat Digizijn tot enige schadevergoeding of nakoming van zijn verplichtingen gehouden is, doch onverminderd de overige aan Digizijn naar de wet of de overeenkomst toekomende rechten tot vergoeding van kosten, schaden, interesse en/of nakoming van de overeenkomst.

12.2 In deze gevallen is elke vordering die Digizijn ten laste van Opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
13. Toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Indien een bepaling in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien met Digizijn enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Indien Digizijn op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan Digizijn toekomend recht, betekent dit niet dat Digizijn afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.
14. Slotbepalingen
14.1 Op alle overeenkomsten die door Digizijn worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en Digizijn over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Digizijn te leveren of geleverde diensten worden voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank te Assen.

14.3 Digizijn is bevoegd, in afwijking van het hierboven bepaalde, om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever te wenden.