mMijn Omgeving
Reisgezelschap: 0
Toepassen
Begrippen

Verhuurder: Schoonzicht Holiday
Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van Schoonzicht Holiday huurt of wenst te gaan huren.

Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft.

Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt.

Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het vakantiehuis ter verhuur aan Schoonzicht Holiday heeft aangeboden.
 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Schoonzicht Holiday. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Schoonzicht Holiday zijn bevestigd.
 
Aanvulling huurvoorwaarden i.v.m. Covid-19
Nieuwe boekingen, gemaakt na 1 mei 2020, zijn op 'eigen risico'. Mochten er wegens Covid-19 omstandigheden ontstaan, waardoor de geboekte accommodatie niet gebruikt kan of mag worden, zullen hiervoor geen bijzondere regelingen gelden.
 
Wanneer u vanwege het coronavirus niet wil of kan reizen naar Zeeland verwijzen wij u naar de eigen reis- en/of annuleringsverzekering. Wij hanteren onze eigen annuleringsvoorwaarden.
 
Prijzen en tarieven
Alle vermeldingen op de website van Schoonzicht Holiday en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Schoonzicht Holiday is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door Schoonzicht Holiday op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, administratiekosten, waarborg en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.
 
Reservering
Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsbevestiging/factuur van uw reservering. Schoonzicht Holiday heeft te allen tijde het recht een boeking, wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door Schoonzicht Holiday gestuurde boekingsbevestigingen/facturen en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur en/of andere bescheiden aan Schoonzicht Holiday te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/factuur en/of andere bescheiden te beroepen.
 
Betaling en verdere afwikkeling
Er dient binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging/factuur een vooruitbetaling te geschieden. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. In uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden overeengekomen. Bij boekingen waarvan de periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 8 weken is, dient het hele bedrag ineens te worden voldaan. Betaling kan per bankoverschrijving of via Ideal geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Schoonzicht Holiday. Op verlangen van Schoonzicht Holiday dient de huurder aan Schoonzicht Holiday een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom
Voor het vakantiehuis wordt een borgsom verlangd. Na afloop van het verblijf in het vakantieobject worden eventuele nog openstaande kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt (het restant van) de borgsom uiterlijk 30 dagen volgend op de einddatum van de huurperiode teruggestort op uw bij Schoonzicht Holiday bekende bankrekening nummer Schadebedragen die niet uit de waarborgsom vergoed kunnen worden, dienen door huurder op eerste verzoek door of namens verhuurder volledig vergoed te worden. Eventuele extra schoonmaakkosten worden eveneens met de waarborgsom verrekend.
Verhuurder kan geen partij zijn bij eventuele meningsverschillen tussen huurder en eigenaar omtrent ingehouden borgsom met betrekking tot eventuele schades. Verhuurder kan hierin slechts een bemiddelende rol spelen.
 
Schoonmaakkosten. Het betreft standaard schoonmaakkosten. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode zodanig zijn vervuild dat extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn, dan zullen deze met de waarborgsom verrekend worden.
 
Optierecht
Elke reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken.
Dit dient u eerst telefonisch te melden, waarna u dit schriftelijk bevestigt onder bijvoeging van het huurcontract. U bent ten alle tijden de reserveringskosten verschuldigd.
Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.
Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht
en gelden de normale annuleringsvoorwaarden.
 
Annulering
Verhuurder kan door bijzondere omstandigheden genoopt worden tot annulering en ontbinding van de huurovereenkomst. Annulering en ontbinding dient schriftelijk te geschieden. Verhuurder zal in dat geval zijn best doen een alternatief aan huurder aan te bieden. Mocht dit niet tot tevredenheid van huurder lukken, dan zal verhuurder alle door huurder betaalde bedragen terugstorten, zonder enige nadere aansprakelijkheid van verhuurder.
 
Huurder is gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren en te ontbinden, met inachtneming van het volgende.
  1. Annulering en ontbinding dient schriftelijk, per aangetekende post, gericht aan Schoonzicht Holiday te geschieden.
  2. Bij annulering binnen 8 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 4)
  3. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode, wordt 15% van de kale huursom in rekening gebracht.
  4. Bij annulering tussen drie maanden en een maand voor aanvang van de huurperiode, wordt 50% van de kale huursom in rekening gebracht.
  5. Bij annulering tot een maand en een week voor aanvang van de huurperiode, wordt 75% van de kale huursom in rekening gebracht.
  6. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de huurperiode, wordt de volledige kale huursom in rekening gebracht.
  7. Te allen tijde zullen bij annulering de administratiekosten verschuldigd zijn.
  8. Verhuurder zal na ontvangst van een annulering van huurder een annuleringsnota opmaken, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform de inhoud van de annuleringsnota en enig overblijvend saldo ten gunste van huurder zal worden teruggestort.
 
Aansprakelijkheid
Schoonzicht Holiday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de eigenaar van het vakantiehuis in gebreke blijft, ondanks de grote zorg die door Schoonzicht Holiday aan elk object is besteed. Schoonzicht Holiday is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien Schoonzicht Holiday door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is Schoonzicht Holiday op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan Schoonzicht Holiday betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van Schoonzicht Holiday kunnen Schoonzicht Holiday niet binden.
 
Werk in uitvoering
Het kan gebeuren dat in de buurt van het gehuurde object wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of (ver)bouwactiviteiten. Schoonzicht Holiday kan voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Verblijf
Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken en dient voor 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld.
 
Huurder dient het huurobject uitsluitend als vakantiehuis te gebruiken, mag het huurobject niet aan derden in huur of gebruik geven, noch daarin meer personen doen overnachten dan in de huurovereenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Mocht huurder in strijd met het voorgaande handelen, dan heeft verhuurder het recht naar zijn keuze hetzij de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (hetgeen betekent dat huurder het huurobject onmiddellijk moet verlaten, waarbij de gehele huursom ongekort verschuldigd blijft), hetzij de huursom eenzijdig met een bedrag van € 25,-- per extra persoon per nacht te verhogen. 

Huurder zal het huurobject als een goed huisvader gebruiken, waarbij huurder aansprakelijk is voor tijdens de huurperiode aan het huurobject toegebrachte schade, inclusief schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, tenzij huurder aantoont dat de schade in redelijkheid niet aan hem is toe te rekenen. 
Huurder dient het huurobject met inventaris op datum en tijdstip van einde van de huurperiode schoon en in goede staat te verlaten. 

Huurder mag alleen huisdieren mee brengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. 
Huurder zal geen overlast bezorgen aan de buren en overige omgeving.Ter vermijding van misverstand, indien in deze voorwaarden wordt gesproken van huurder, dienen daaronder mede te worden begrepen de gezinsleden en gasten van huurder.
 
Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee- en handdoeken enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. Het is ook mogelijk om beddengoed en handdoekpakketten te huren (geen thee- en keukenhanddoeken), dan wel is het bij de prijs inbegrepen. Dit laatste wordt in de beschrijving van het vakantieobject op onze website altijd vermeld.

Op de dag van vertrek dient het vakantieobject bezemschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, eventueel gehuurde lakens en handdoeken in de badkamer leggen, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijderd en de vloer aangeveegd.
 
Schoonzicht Holiday aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor achtergelaten/vergeten eigendommen van huurders. Indien deze gevonden worden tijdens de schoonmaak, worden deze meegenomen naar het kantoor van Schoonzicht Holiday, waar zij maximaal 1 maand bewaard worden.
In geval van retour sturen per post van vergeten eigendommen, worden hiervoor de portokosten plus extra administratiekosten berekend.
 
Klachten
Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met Schoonzicht Holiday. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er dan door Schoonzicht Holiday niets te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag voor 19.00 uur te melden. Indien de aankomstdag een vrijdag betreft, dient u klachten uiterlijk op volgende dag te melden voor 12.00 uur. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen. Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient huurder zulks uiterlijk vier weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd aan Schoonzicht Holiday kenbaar te maken. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd
 
Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.